Academy of Asian Martial Arts LLC
Academy of Asian Martial Arts LLC
Scranton, PA 18505

All rights reserved.
Lineage
Health  ~  Discipline  ~  Defense
    Academy of Asian
    Martial Arts LLC
    215 Hickory Street
    Scranton PA 18505
 

OVERALL GENERAL LINEAGE
IMPORTANT LINEAGE
SUN LU TANG

ZHANG CE

LIN JING LIN

YANG CHEN FU
HO SHING TING

FU SHU YUN

FAN CHI SAU

ZHANG DUN ZHI

CHANG TUNG SHENG

LIU YUN QIAO
LIN CHIH YOUNG        ROBERT F SMITH
EARLY 1900's
MID 1900's
EARLY 1900's
MID 1900's to PRESENT DAY